Ogłoszenie o przetargu "Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny)"

poniedziałek, 28, grudzień 2015

Żarów: Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny) obejmująca trzy zadania pn.: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach
Numer ogłoszenia: 353860 - 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie , Ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 74 858 07 53, faks 74 858 07 53.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny) obejmująca trzy zadania pn.: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie 1. Dane Ogólne: - budynek usługowy - świetlica wiejska, - miejsce inwestycji - działka 132/2, 191/7, obręb Mielęcin, jednostka ewidencyjna: Żarów - obszar Wiejski; 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej oraz projekt zagospodarowania terenu. Świetlica wiejska, której projektuje się przebudowę jest wolnostojącym budynkiem, parterowym z poddaszem nieużytkowym (strych), z dachem stromym. Przebudową obejmuje się wnętrze świetlicy w zakresie sanitariatów oraz z zewnątrz w zakresie dojść i schodów. Działania mają dostosować obiekt do aktualnych standardów. Ponadto przebudowa wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki, wykonaniem docieplenia budynku. Na działkę projektuje się wjazd. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczenie budynku - bez zmian- świetlica wiejska. Program użytkowy sala główna spotkań, sala klubowa, sanitariaty, pomieszczenie kuchenne i inne pomieszczenia pomocnicze. 4. Forma i funkcja obiektu Bez zmian. Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym- strychem, o zwartej bryle. Budynek charakterem nawiązuje do okolicznych budynków poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiałów budowlanych, przykryty dachem stromym. 5. Typ budynku budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem stromym, ściany -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. Program użytkowy Zaprojektowane przebudowane pomieszczenia funkcjonalnie są ze sobą powiązane, zaprojektowano przebudowę sanitariatów oraz ogólnie przyziemia budynku. 7. Zestawienie powierzchni i kubatury, charakterystyczne parametry techniczne powierzchnia zabudowy proj. dot. schodów Pz= 16.1m2 powierzchnia zabudowy dot. budynku ist/proj. Pz= 258,88/269,45m2 powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania istn/proj. Pu= 212,9/210,07m2 kubatura budynku istn/proj. K= 1582,6/1636m3 długość budynku istn/proj. - 16,91/17,21m szerokość budynku istn/proj. - 18,02/18,32m Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie 1. Dane Ogólne: - budynek usługowy - świetlica wiejska, - miejsce inwestycji - działka 1115, 116/2, obręb Przyłęgów, jednostka ewidencyjna: Żarów - obszar Wiejski; 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej oraz projekt zagospodarowania terenu. Świetlica wiejska, której projektuje się przebudowę jest wolnostojącym budynkiem, parterowym z dachem płaskim. Przebudową obejmuje się wnętrze świetlicy w zakresie sanitariatów oraz z zewnątrz w zakresie dojść . Działania mają dostosować obiekt do aktualnych standardów. Ponadto przebudowa wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki, wykonaniem docieplenia budynku. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczenie budynku - bez zmian- świetlica wiejska. Program użytkowy sala główna spotkań, sala klubowa, sanitariaty, pomieszczenie kuchenne i inne pomieszczenia pomocnicze. 4. Forma i funkcja obiektu Bez zmian. Budynek parterowy, o zwartej bryle. Budynek charakterem nawiązuje do okolicznych budynków poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiałów budowlanych. 5. Typ budynku budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej, udoskonalonej murowanej z dachem płaskim, ściany -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. Program użytkowy Zaprojektowane przebudowane pomieszczenia funkcjonalnie są ze sobą powiązane, zaprojektowano przebudowę sanitariatów oraz ogólnie przyziemia budynku. 7. Zestawienie powierzchni i kubatury, charakterystyczne parametry techniczne powierzchnia zabudowy dot. budynku ist/proj. Pz= 294,56/303,99m2 powierzchnia użytkowa istn/proj. Pu= 247,48/247,38m2 kubatura budynku istn/proj. K= 1234,66/1268,19m3 wysokość budynku - istn. długość budynku istn/proj. - 20,21/20,51m szerokość budynku istn/proj. - 15,85/16,05m Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach 1. Dane Ogólne: - budynek usługowy - świetlica wiejska, - miejsce inwestycji - działka 1115, 116/2, obręb Przyłęgów, jednostka ewidencyjna: Żarów - obszar Wiejski; 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej oraz projekt zagospodarowania terenu. Świetlica wiejska, której projektuje się przebudowę jest wydzielona z budynku usługowo-mieszkalnego. Przebudową obejmuje się wnętrze świetlicy w zakresie sanitariatów oraz z zewnątrz w zakresie dojść i schodów . Działania mają dostosować obiekt do aktualnych standardów. Ponadto przebudowa wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki. 3. Przeznaczenie i program użytkowy Przeznaczenie budynku - bez zmian- świetlica wiejska. Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalne są ze sobą powiązane, zaprojektowano na nowo sanitariaty, schody zewnętrzne, obiekt przebudowano wewnątrz. 4. Forma i funkcja obiektu Bez zmian. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, z którego wydzielono świetlicę wiejską 5. Typ budynku Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z dachem stromym, ściany projektowane -murowane, wejście do obiektu- od strony elewacji eksponowanej. 6. Program użytkowy Pomieszczenia projektowane i istniejące są ze sobą powiązane. 7. Zestawienie powierzchni i kubatury, charakterystyczne parametry techniczne powierzchnia zabudowy proj. dot. schodów Pz= 16,1m2 powierzchnia zabudowy budynku - bez zmian powierzchnia użytkowa istn/proj. Pu= 224,76/224,93m2 kubatura budynku - bez zmian wysokość budynku - bez zmian długość budynku - bez zmian szerokość budynku - bez zmian ilość kondygnacji - bez zmian.
II.1.5) 
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4, 45.34.20.00-6, 45.21.00.00-2, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 26.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie - 5.000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie - 5.000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach- 5.000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub na przedłużony okres związania ofertą skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 26.2. Wadium może być wniesione w następujący sposób: a) przelewem na konto Zamawiającego, tj. Bank Zachodni WBK w Żarowie Nr konta 19 1090 2369 0000 0001 1867 6464 z dopiskiem Wadium- Przetarg Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny) Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie lub Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie lub Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach oraz dokładna nazwa i adres firmy. Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.); f) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłacenia wadium g) w przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 26. 2. powyższej części specyfikacji pp, ppkt. b), ppkt c), ppkt. d) ppkt.e) winno być adresowane na: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów -. Dowód wniesienia wadium, z terminem obowiązywania obejmującym cały okres związania ofertą, musi zostać zdeponowany w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie pokój księgowość poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00. Wadium wnoszone w formie określonej w pkt. 1.2.powyższej części specyfikacji ppkt. b), ppkt. c.), ppkt. d), ppkt. e), winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje winny zawierać niżej wymienione elementy: a) nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres), b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) sformułowanie zobowiązania banku lub instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego zawierające oświadczenie: c1) iż Wykonawca, który złożył ofertę i w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, c2) iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) zapisy odnośnie czasu jej trwania, e) zapisy odnośnie zasad wygaśnięcia, f) zapisy odnośnie możliwości cesji na rzecz strony trzeciej, g) okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. 26.3. W terminie otwarcia ofert wadium musi znajdować się w dyspozycji Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, to wadium zostanie uznane za wniesione w terminie, gdy wymagana kwota zostanie uznana na koncie Zamawiającego (wpłynie na rachunek Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 26.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 26.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 26.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 26.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca ·wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 26.8. Zamawiający wyklucza wykonawcę, który nie wniósł wadium w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 26.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o którym mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 26.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta ·została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 5)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie pomieszczeń o charakterze podobnym jak zakres zamówienia i o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (każda z robót)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 jeśli Wykonawca wykaże się, że dysponuje niżej wymienionymi osobami: a) osobą kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Wskazane powyżej osoby powinny posiadać minimum 2 letnie doświadczenie przy realizacjach robót tożsamych z przedmiotem zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 jeśli Wykonawca wykaże się, że dysponuje niżej wymienionymi osobami: a) osobą kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Wskazane powyżej osoby powinny posiadać minimum 2 letnie doświadczenie przy realizacjach robót tożsamych z przedmiotem zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony dla Zadania 1 lub Zadania 2 lub Zadania 3 , jeśli Wykonawca przedłoży: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą jak: 200 000,00 złotych. Celem udowodnienie, ze polisa jest opłacona Wykonawca załącza dowód dokonania wpłaty chyba, że fakt opłacenia polisy wynika z jej treści;. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z treścią i formą zawartą we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. - 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Parafowany wzór umowy załącznik nr 11 do SIWZ 4. Kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie projektu budowlanego z wykorzystaniem załączonego przedmiaru robót. 5. Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli oferta, oraz wszystkie załączniki i dokumenty do oferty zostały podpisane przez osobę działająca na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98 
2 - Termin gwarancji - 2 
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający określa, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące warunki dokonania zmiany umowy: 53.1 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez podwykonawcę, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 53.2 Zmiany, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 53.2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 53.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 53.4. Zmiany osoby osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących roboty - na wniosek Zamawiającego. 53.5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, d) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych, e) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, f) siły wyższej, g) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Umowie, 53.6. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o otrzymaniu dofinansowania w terminie późniejszym niż zakładano 53.7. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, d) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikające z: e) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego f) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, g) wad dokumentacji projektowej. h) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego). 53.8. Zmiany wysokości wynagrodzenia - na wskutek rezygnacji z wykonania części robót wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego - na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego. 53.9. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie aktualnych informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych zawartych w zeszytach SEKOCENBUD za aktualny kwartał. Stawki robocizny dla określonych rodzajów robót przyjmowane będą, jako wartość średnia netto dla Województwa Dolnośląskiego, kalkulacyjne wskaźniki narzutów określone na podstawie wartości średniej dla danych robót. W przypadku braku cen materiałów i sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane wg wartości rynkowej. 53.10. Zmian korzystnych dla Zamawiającego - na wniosek Wykonawcy pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego. 53.11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.). Zmiana zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów, pokój księgowość.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający występuje dla niniejszego postępowania o przyznanie środków pochodzących z budżetu UE. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłoszenia:

  1. Zmiany do SIWZ (05.01.2016)
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie, Przyłęgowie, Mrowinach

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Ogłoszenie o przetargu "Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny)". Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates