Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny)

piątek, 18, grudzień 2015

Dotyczy : przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest
„Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny)”
obejmująca trzy zadania pn.:
Zadanie 1 „Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie”
Zadanie 2 „Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej
w Przyłęgowie”
Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie działając zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny)”
obejmująca trzy zadania pn.:
Zadanie 1 „Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie”
Zadanie 2 „Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej
w Przyłęgowie”
Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach”

U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszych ofert przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania.
Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką przeznaczył na realizację tego zamówienia ze środków własnych a zawarcie umowy bez pokrycia finansowego w budżecie stanowi naruszenie dyscypliny finansowej - art. 261 ustawy o finansach publicznych, czyni to zasadnym unieważnienie postępowania na wskazanej podstawie prawnej.
Przypominamy również, iż stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny). Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates