Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym - dostawa wyposażenia

czwartek, 24, maj 2012

Dostawa wyposażenia pod edukację kulturalną w Gminnym Centrum Kultury i
Sportu w Żarowie
Numer ogłoszenia: 171606 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie , Ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 74 858 07 53, faks 74 858 07 53.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrum.zarow.pl, www.bip.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pod edukację kulturalną w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pod edukację kulturalną w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 2. KOD CPV: 39141100-3 - Regały 39151200-7 - Stoły robocze 42340000-1 - Piece inne niż domowe 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny 39173000-5 - Meble do przechowywania 30195912-8 - Sztalugi do tablic do pisania 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający 37310000-4 - Instrumenty muzyczne 32341000-5 - Mikrofony 32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio 31521300-7 - Przenośne lampy elektryczne 32342450-1 - Rejestratory głosu 37313300-8 - Gitary 30213100-6 - Komputery przenośne 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 38651000-3 - Aparaty fotograficzne 38652100-1 - Projektory 32351200-0 - Ekrany 32582000-6 - Nośniki danych 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ: Część I - Dostawa wyposażenia do sali prób zespołów rockowych i studia nagrań oraz sprzętu do organizacji imprez plenerowych Część II - Dostawa wyposażenia do pracowni multimedialnej oraz sprzętu komputerowego do studia nagrań
Część III - Dostawa wyposażenia do pracowni plastyczno-ceramicznej Część IV - Dostawa wyposażenia pracowni wokalno-instrumentalnej Część V - Dostawa wyposażenia Izby Historycznej.
4. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Dostarczone wyposażenie, winno być nowe, wolne od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w ośrodkach kultury. b) Winny spełniać wymagania norm UE.
Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od dnia odbioru. W uzasadnionych przypadkach okres gwarancji może ulec zmianie. c) Miejscem dostawy jest: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów. d) Wykonawca dostarczy wyposażenie na własny koszt. e) Jeżeli w szczegółowym wykazie wyposażenia, wskazano że do realizacji niniejszego zamówienia należy dostarczyć produkty konkretnych producentów Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry. f) Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów, wskazanych w wykazie. g)
Wykonawca dostarczy licencję na oprogramowanie wystawioną na rzecz ośrodka kultury w którym to oprogramowanie będzie użytkowane. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi w ofercie zakres zadań, które zostaną powierzone Podwykonawcom.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.11.00-3, 39.15.12.00-7, 42.34.00.00-1, 39.16.21.10-9, 39.17.30.00-5, 30.19.59.12-8, 32.34.24.00-6, 37.31.00.00-4, 32.34.10.00-5, 32.35.13.00-1, 31.52.13.00-7, 32.34.24.50-1, 37.31.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.23.60.00-2, 38.65.10.00-3, 38.65.21.00-1, 32.35.12.00-0, 32.58.20.00-6, 48.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru/ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz cenowo - ofertowy, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 4) Pełnomocnictwo - w przypadkach określonych w treści SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza: - aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., - zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca
i, że Zamawiający nie straci dofinansowania - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy
z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie. - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności. - zmiany stawki podatku w przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.zarow.pl, www.centrum.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.06.2012 godzina 09:30, miejsce: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska
10 A, 58-130 Żarów (biuro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
Artur Adamek

Do pobrania:

SIWZ wraz z załącznikami

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym - dostawa wyposażenia. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates