"KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO BASENU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020"

środa, 13, listopad 2019

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr GCKiS.271.4.2019 na zadanie pn.:

"KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO BASENU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020"

ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz.
Formularz oferty – załącznik nr 1 - pobierz.
Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 - pobierz.
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 3 - pobierz.
Wykaz usług –załącznik nr 4 - pobierz.
Wykaz sprzętu – załącznik nr 5 - pobierz.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 - pobierz.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 - pobierz.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 - pobierz.
Wzór umowy – załącznik nr 9 - pobierz.
Rzut parteru obiektu - zalącznik nr 10 - pobierz.
Instrukcja mycia hali basenowej - załącznik nr 11 - pobierz

Odpowiedzi na pytania wykonawców - pobierz, plik PDF 

Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 - pobierz, plik PDF

protokół z otwarcia ofert - pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 "KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO BASENU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020". Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates