"KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO BASENU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019"

wtorek, 27, listopad 2018

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr GCKiS.271.1.2018 na zadanie pn.:

"KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO BASENU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019"

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz 


SIWZ - pobierz.

Formularz oferty – załącznik nr 1 - pobierz.

Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 - pobierz.

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –załącznik nr 3 - pobierz.

Wykaz usług –załącznik nr 4 - pobierz.

Wykaz sprzętu – załącznik nr 5 - pobierz.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 - pobierz.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 - pobierz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 - pobierz.

Wzór umowy – załącznik nr 9 - pobierz.

Rzut parteru obiektu - zalącznik nr 10 - pobierz.

 

Instrukcja mycia hali basenowej - załącznik nr 11 - pobierz

 

Zmiany treści SIWZ - pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - pobierz 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - pobierz plik. PDF 

 

Informacja o wykluczeniu wykonawcy - pobierz, plik PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz, plik PDF 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 "KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI KRYTEGO BASENU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019". Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates