Kompleksowe utrzymanie czystości i higieny w obiekcie krytego basenu - zmiana treści ogłoszenia

czwartek, 18, sierpień 2016

Uwaga, w związku ze zmianą zapytania dotyczącego usunięcia punktu IV. podpunktu b zostaje zmieniona treść ogłoszenia oraz termin składania ofert na dzień: 29.08.2016

--------------------------------------------------------------------

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług

I. Zamawiający GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE

ul. Piastowska 10a

58-130 Żarów

NIP: 884-10-86-079 REGON: 890323202

tel/faks 74 8580 753

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. Opis Przedmiotu zamówienia

KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I HIGIENY
W OBIEKCIE KRYTEGO BASENU
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE

zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i higieny w obiekcie krytego basenu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

1) Prace porządkowe w pływalni muszą odbywać się w systemie trzyzmianowym, od poniedziałku do niedzieli – 7 dni w tygodniu, basen jest czynny dla klientów od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 22.00, soboty i niedziele w godzinach 8.00 – 22.00

Zamawiający wymaga, aby wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywało się w następujący sposób:

a) w drodze serwisu dziennego wykonywanego w godz. 6.00 – 22.00 poprzez prace porządkowe, których celem jest bieżące utrzymanie czystości szatni basenowych, sanitariatów oraz holi w częstotliwościach sprecyzowanych w pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia - SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PRAC Z PODZIAŁEM NA STREFY

b) w drodze serwisu nocnego (sprzątanie zasadnicze( wykonywanego w godz. 22.00 – 6.00 poprzez prace porządkowe i dezynfekcyjne w częstotliwości i szczegółowym zakresie opisanym w pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia - SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PRAC Z PODZIAŁEM NA STREFY

2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń znajdujących się w pod basenu obiektem, terenu zewnętrznego, przyległego do obiektu, kondygnacji pierwszego piętra (biura GCKiS) i pomocniczych dzierżawionych przez firmy zewnętrzne od Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

3) Zestawienie pomieszczeń i powierzchni objętych usługą sprzątania oraz ich usytuowanie obrazujące załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego oznaczony jako (rys. 1).

4) Ze względu na specyfikę sprzątania obiekt - basen w Żarowie został podzielony na strefy:

STREFA I – hala basenowa: niecki basenowe (basen sportowy o długości 25m x 12,5m – 6 torów – niecka w folii basenowej, basen rekreacyjny o wymiarach 8 m x 6 m – niecka w foli basenowej), zjeżdżalnia typu rurowego o długości 35m z hamownią, whirlpool (niecka plastikowa), wanna z hydromasażem (niecka plastikowa), plażę, pomieszczenie ratowników, trybuny – widownia (siedziska kubełkowe z tworzywa sztucznego - 110 szt), balustrady – stal nierdzewna, ekrany z pleksi, schody na zjeżdżalnię, magazyn sprzętu sportowo – rekreacyjnego, kabiny do hydromasaży, liny basenowe.

STREFA II – szatnie, prysznice, 8 szt kabin przebieralni oraz 104 szt szafek z płyty laminowanej HPL zamykane na zamek elektroniczny, toalety.

STREFA III – saunarium (2 sauny: sucha – obudowa ścian i sufitu z drewna z izolacja termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki drewniane; łaźnia parowa – obudowa ścian i podłogi mozaiką ceramiczną z izolacja termiczną, drzwi zewnętrzne szklane, wbudowane ławki obłożone mozaika ceramiczną; w części wypoczynkowej
5 leżaków oraz na
tryski obłożone kafelkami)

STREFA IV – hol (50szt szafek na odzież wierzchnią z płyty HPL zamykane na zamek mechaniczny), kasy, pomieszczenie gospodarcze – sprzątaczek, pomieszczenie socjalne pracowników, toalety, okna i przeszklenia w całym budynku.

2. WYMOGI OGÓLNE DOT. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, WYMOGI OSOBOWE

1) Przedmiot zamówienia obejmuje czyszczenie, mycie, i konserwację niecek basenowych, zjeżdżalni wewnętrznej, innych urządzeń znajdujących się w hali basenowej, czyszczenie i konserwację ciągów komunikacyjnych, mycie przeszkleń wewnętrznych i zewnętrznych, mycie okien, sprzątanie pomieszczeń gospodarczych, socjalnych, magazynów, dezynfekcja ścian, podłóg i przybasenia, sprzątanie w toaletach, uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie.

2) Sprzątanie musi odbywać się z użyciem profesjonalnych środków, których spis oraz karty charakterystyki zostaną przedłożone Dyrektorowi Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wybrany Wykonawca zakupi środki czystości oraz przedstawi Zamawiającemu plany pracy poszczególnych zmian z uwzględnieniem używanych środków oraz ich stężenia.

3) Sprzątanie winno odbywać się następująco:

a) dla serwisu dziennego w godz. 06.30 – 14.00

b) dla serwisu popołudniowego w godz. 14.00 – 22.00

c) dla serwisu nocnego w godz. 22.00 – 06.00

W przypadku nieprawidłowego realizowania usługi liczba osób musi zostać odpowiednio zwiększona. Absencja personelu Wykonawcy nie może mieć wpływu na wskazaną powyżej minimalną obsadę personelu dla wymienionych trzech serwisów.


4) Usługa będzie wykonywana w ciągu całego tygodnia na bieżąco, w taki sposób aby nie zakłócała funkcjonowania pływalni oraz nie zagrażała bezpieczeństwu użytkowników

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony osobistej przewidzianych odrębnymi przepisami

6) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w estetyczną jednolitą odzież ochronną dostosowana do środowiska pracy z napisem serwis porządkowy

z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu oraz obuwie przeznaczone wyłącznie do pracy na hali basenowej z zakazem wychodzenia na zewnątrz obiektu w tym obuwiu.

7) Osoby wykonujące prace w hali basenowej, w każdym przypadku pod nieobecność ratownika, obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania w trakcie prac kamizelek asekuracyjnych. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki, jakim mogą ulec osoby nie przestrzegające niniejszego nakazu, ponosi Wykonawca

8) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych przez siebie pracowników przed przystąpieniem do pracy – zarówno w zakresie organizacji pracy, bhp, technologii, obsługi maszyn i urządzeń oraz stosowania środków (w tym chemicznych) służących wykonywaniu usługi oraz pracownicy muszą posiadać aktualną książeczkę dla celów sanitarno– epidemiologicznych. Wykonawca przedłoży stosowny dokument potwierdzający przeszkolenie zatrudnionego przez siebie personelu w powyższym zakresie. Wyżej wymienione szkolenie Wykonawca przeprowadzi na swój koszt i swoim staraniem

9) Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu imiennej listy pracowników przewidzianych do realizacji zadania – wzór druku stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt i swoim staraniem, personelu, sprzętu oraz środków czystości w ilości wystarczającej do prawidłowej, płynnej realizacji usługi. Awarie i naprawy sprzętu, problemy kadrowe i inne Wykonawcy nie mogą mieć wpływu na realizację zamówienia. Środki czystości, w tym worki na śmieci, papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie oraz urządzenia i przybory do sprzątania dostarcza Wykonawca i winny być one na bieżąco uzupełniane przez niego.

11) Środki stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny być:

a) dopuszczone do obrotu handlowego i stosowane w obiektach, jak ten objęty niniejszym zamówieniem tj. pływalnie, aqua parki, baseny (środki chemiczne muszą posiadać atest PZH),
b) właściwe dla danego rodzaju materiału urządzeń basenowych i występujących powierzchni,
c) dostosowane do poszczególnych funkcji obiektu ( np. basen, sauna, szatnie, sanitariaty, hol).

12) Inne wymagania odnośnie środków stosowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia:

a) do sprzątania powierzchni okołobasenowych i niecek basenowych a szczególnie na styku lustra ze ścianami niecek basenowych, należy stosować odpowiednie środki czyszczące,

b) wszystkie środki stosowane do mycia i dezynfekcji muszą, posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) zgodnie z rozporządzeniem unijnym Reach,

c) rodzaj środków stosowanych do mycia i dezynfekcji posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym,
d) zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do nakazania Wykonawcy zmiany używanych przez niego środków czyszczących,

e) należy na przemian stosować dezynfekcję roztworem kwaśnym i zasadowym.

13) Jako podstawowe środki stosowane do mycia i dezynfekcji Zamawiający wskazuje:

 

Lp.

Charakterystyka środka chemicznego

1

Środek przeciwdziałający powstawania osadów i kamienia do dezynfekcji powierzchni podłóg i ścian pokrytych płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach basenozych, natrysków, łazienek, sanitariatów, saun.

2

Środek do czyszczenia niecek basenowych ze stali szlachetnej, wanien z hydromasażem ich otoczenia oraz do zmywania zabrudzeń ścianek niecek nad lustrem wody

3

Środek czyszczący, odkażający, niepieniący używany wokół basenów oraz do czyszczenia urządzeń sanitarnych

4

Skondensowany środek czyszczący do sanitariatów

5

Środek czyszczący do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła, armatury chromowej i emaliii kwasoodpornej

6

Środek przeciwko algom, bakteriom i grzybom niewymagający wspomagania chloru – koncentrat środka zawierającego aminy czwartorzędne

7

Preparat do utrzymania czystości w saunarium z dodatkiem środka bakteriobóczego

8

Środek niskopieniący, antypoślizgowy, dezynfekcji do maszyn czyszczących

9

Preparat do utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni z płyty MDF i HPL

10

Środki czyszcząco – konserwujące powierzchnie aluminiowe lakierowane proszkowo

11

Preparat czyszcząco – konserwujący, antypoślizgowy do powierzchni poliurentanowej (sportowej)

14) Zamawiający wymaga, aby środki czystości dostarczone przez Wykonawcę na bieżąco jako wyposażenie toalet i prysznicy, spełniały poniższe wymagania:

a) papier toaletowy, celulozowy, dwuwarstwowy, dzielony na listki (z perforacją), ilość listków w rolce musi odpowiadać wymiarom zainstalowanych pojemników w toaletach,

b) mydło w płynie lub piance dobrej jakości, dobrze rozprowadzające się na dłoniach właściwe dla zamontowanych dozowników

15) Wszelkie zauważone nieprawidłowości dotyczące stanu poszczególnych pomieszczeń, wyposażenia w tym urządzeń, umeblowania budynku, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu poprzez odnotowanie w zeszycie złożonym u wyznaczonego pracownika Zamawiającego, który będzie pełnił rolę Koordynatora w zakresie wykonywanych usług 

16) Rodzaj, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prawidłową i płynną realizację przedmiotu umowy. Awarie i naprawy sprzętu nie mogą wpływać na jakość świadczonych usług

17) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy BHP i ppoż, przepisy dotyczące ochrony środowiska, normy sanitarne oraz zalecenia Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy, nie naruszając Regulaminu Basenu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

18) Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania swoich pracowników z ustalonymi zasadami wykonywania umowy i obowiązującymi przepisami.

19) Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania bieżącego nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi do wykonywania umowy.

20) Opakowania i odpady po zużytych środkach służących wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca - jako wytwórca tego odpadu – usunie i zagospodaruje własnym staraniem i na własny koszt.

21) Przy usuwaniu odpadów zebranych w obiekcie, Wykonawca ma obowiązek ich segregowania, zgodnie z systemem zbierania odpadów obowiązujących w obiekcie Zamawiającego oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

22) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z obiektem Basenu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz wymogami producentów dotyczących zasad eksploatacji urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Basenu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, co Zamawiający umożliwi Wykonawcy, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do godz. 16.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

23) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PRAC Z PODZIAŁEM NA STREFY

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI WRAZ Z ICH CZĘSTOTLIWOŚCIĄ

 

STREFA I – sprzątanie hali basenowej – niecek basenowych, zjeżdżalni, wanien – whirpoola, plaży basenowej, pomieszczeń ratowników, trybuny, pleksi.

Lp.

Rodzaj czynności

Serwis dzienny

Serwis nocny

A

B

C

D

1.

Codzienne mycie, czyszczenie i dezynfekcja rynien przelewowych zgodnie z poniższą procedurą

 

codziennie

a)

Rozpoczęcie mycia rynien przelewowych basenów oraz whirpooli, dopiero po zatrzymaniu instalacji i spuszczeniu wody z rynien przelewowych, a w efekcie po uzyskaniu zgody pracownika technicznego oddelegowanego przez Zamawiającego.

 

codziennie

b)

Zakończenie mycia rynien przelewowych basenów i whirpooli należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu pracownikowi technicznemu

 

codziennie

c)

Podczas mycia powierzchni okołobasenowych należy stosować analogiczne procedury jak dla rynien przelewowych. Niedopuszczalne jest, aby ścieki z mycia przy basenie dostawały się do obiegu wody basenowej (do niecki i do rynien przelewowych) tylko do kanalizacji. Po umyciu i dezynfekcji przybasenia należy spłukać wodą wodociągową

 

codziennie

2.

Mycie i dezynfekcja powierzchni plażowych wokół basenów, ręczne czyszczenie fug ceramicznych i silikonowych

 

codziennie

3.

Zapewnienie bieżącego zbierania wody z powierzchni plażowych wokół basenów

na bieżąco w miarę potrzeb

-

4.

Mycie i dezynfekcja ścian pokrytych płytkami, czyszczenie fug ceramicznych i silikonowych

 

codziennie

5.

Mycie wewnętrznych ścian basenów na styku lustra wody ze ścianą

 

codziennie

6.

Mycie murków wokół basenów

 

codziennie

7.

Mycie i dezynfekcja wanien

 

codziennie

8.

Mycie i dezynfekcja wyposażenia basenów (m.in. liny basenowe, trybuny)

 

1x / miesiąc

 

9.

Czyszczenie rynien zjazdowych od wewnątrz i zewnątrz w dostępnym zakresie

 

1x / tydzień

10.

Czyszczenie poręczy, barierek metalowych i przeszkleń

 

codziennie

11.

Mycie fasady szklanej wewnątrz budynku

 

4x / rok

12.

Mycie fasady szklanej na zewnątrz budynku

 

2x / rok

13.

Mycie i dezynfekcja stanowisk startowych oraz podesty przy zjeżdżalni

 

codziennie

14.

Mycie parapetów

 

codziennie

15.

Mycie i dezynfekcja leżaków i ławek

 

codziennie

16.

Mycie i dezynfekcja pomieszczeń ratowników

 

codziennie

17.

Mycie i dezynfekcja ekranów z pleksi

 

codziennie

 

STREFA II – sprzątanie pomieszczeń szatni, pryszniców, przebieralni i toalet

1.

Zapewnienie bieżącego zbierania wody we wszystkich pomieszczeniach natrysków, szatni i toalet

na bieżąco nie rzadziej niż 1 x 1h

 

2.

Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (umywalki, baterie, miski klozetowe, pisuary, natryski)

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

3.

Mycie i dezynfekcja szafek ubraniowych

 

codziennie

4.

Mycie i dezynfekcja powierzchni podłóg i ścian pokrytych płytkami ceramicznymi, czyszczenie fug ceramicznych i silikonowych, bieżące usuwanie części stałych z kratek ściekowych

 

codziennie

5.

Opróżnienie koszy i wymiana wkładów foliowych

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

6.

Mycie i dezynfekcja koszy na śmieci wewnątrz i zewnątrz

 

codziennie

7.

Mycie i dezynfekcja podajników na mydło/piankę i papier toaletowy z zewnątrz

 

codziennie

8.

Mycie luster

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

9.

Mycie i dezynfekcja ścian w przebieralni i szatni pokrytych flizami, czyszczenie fug ceramicznych i silikonowych

 

codziennie

10.

Odkurzanie, czyszczenie i dezynfekcja suszarek do włosów w holu

 

codziennie

11.

Przecieranie i dezynfekcja siedzisk w holu szatniowym

 

codziennie

12.

Odkurzanie i dezynfekcja kratek wentylacyjnych

 

codziennie

STREFA III – sprzątanie strefy SPA i saunarium

1.

Zapewnienie bieżącego zbierania wody oraz bieżące usuwanie części stałych z kratek ściekowych w pomieszczeniach odnowy biologicznej: sauny, natrysków, WC i ich dezynfekcja

na bieżąco nie rzadziej niż 1 x 1h

 

2.

Mycie i dezynfekcja siedzisk w saunach

 

codziennie

3.

Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian i sufitów w saunach

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

4.

Mycie i dezynfekcja drzwi szklanych w saunach

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

5.

Mycie i dezynfekcja natrysków przy saunach

 

codziennie

6.

Mycie całości posadzek w saunach

 

codziennie

7.

Mycie i dezynfekcja leżanek oraz podłóg, ścian, a także okien w pomieszczeniach SPA

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

8.

Czyszczenie fug ceramicznych i silikonowych

 

codziennie

STREFA IV – sprzątanie holu, kasy, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych, przeszkleń, okien i drzwi na parterze budynku, parapetów

1.

Opróżnianie, mycie i dezynfekcja koszy na śmieci, wymiana wkładów foliowych

codziennie

 

2.

Mycie okien, grzejników c.o.

1x / miesiącu

 

3.

Mycie holu

na bieżąco nie rzadziej niż: przy opadach i zaleganiu (śniegu, błota, deszczu) 1x1h, a w okresie letnim (porze suchej) 1x2h

codziennie

4.

Odkurzanie mat wejściowych i wycieraczek

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

5.

Wycieranie na wilgotno lub mycie drzwi

 

codziennie

6.

Mycie i przecieranie wszystkich przeszkleń i fasad szklanych wewnątrz

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

7.

Czyszczenie schodów, barierek metalowych i poręczy wewnątrz budynku

 

codziennie

8.

Utrzymanie w czystości windy osobowej wewnątrz i na zewnątrz

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

9.

Mycie i dezynfekcja sanitariatów i łazienek

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

10.

Mycie lad i mebli kasowych wewnątrz i zewnątrz

 

codziennie

11.

Dezynfekcja pasków - transponderów

 

codziennie

12.

Mycie pomocniczych klatek schodowych

 

codziennie

13.

Czyszczenie bramek wejściowych i wyjściowych wykonanych ze stali

 

codziennie

14.

Sprzątanie pomieszczeń socjalnych dla pracowników obsługi (kasy, techniczni)

 

codziennie

15.

Mycie i dezynfekcja szafek ubraniowych

 

codziennie

16.

Mycie luster

na bieżąco w miarę potrzeb

codziennie

 

Termin realizacji zamówienia 01.09.2016 – 31.12.2016 

III. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, który będzie obejmował wszystkie usługi i dostawy objęte przedmiotem zapytania ofertowego w pełnym zakresie czasowym obowiązywania umowy tj. od 01.09.2016 – 31.12.2016 i w rozbiciu na ryczałt miesięczny. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia jak również w niej nieujęte, (np. podatki, w tym podatek od towarów i usług). Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna brutto i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) wykonawca jest zobowiązany wykazać (potwierdzić), że posiada odpowiednie narzędzia i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia tj. m.in.

- maszynę szorująco – czyszczącą

- myjki ciśnieniowe – wodna

- odkurzacz do zbierania wody

V. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” wraz załącznikami dołączonymi do zapytania ofertowego ( załącznik 1 – Lista pracowników wykonujących zamówienie, załącznik nr 2 – podpisany wzór umowy, oraz dokumenty poświadczające spełnienie pkt.4a,b,c niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I HIGIENY
W OBIEKCIE KRYTEGO BASENU
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE
”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok „KSIĘGOWOŚĆ”, pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 74 8580 753

VI. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 29.08.2016 godz. 14.00

VII. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: dyrektor Artur Adamek tel. 74 8580 753 lub 74 8580 187, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
>>> Oferta
>>> Lista osób
>>> Wzór umowy
>>> Rzut parteru

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Kompleksowe utrzymanie czystości i higieny w obiekcie krytego basenu - zmiana treści ogłoszenia. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates