Regulamin klubu cyklistów Old-Spokes

1. CEL:
Wychowawczy – uczestnicy wycieczki powinni być przygotowani na to, że wspólne wyjazdy rowerowe mają sprzyjać stopniowemu integrowaniu grupy. W grupie nie powinno być podziału na rowerzystów silniejszych i słabszych. Bardzo istotnym aspektem jest to, aby uczestnicy nabyli zupełnie nowych obyczajów i zasad niezbędnych podczas wspólnych wyjazdów.

Poznawczy – turystyka rowerowa jest obok turystyki pieszej najbardziej poznawczą formą turystyki, umożliwia zwiedzanie i krajoznawstwo wprost z siodełka roweru. Poznawcza rola wycieczki w teren jest wielokrotnie wyższa od roli poznawczej takich samych treści przekazywanych przez media czy też prasę lokalną lub za pomocą Internetu. Możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą tj: lasami, rzekami, jeziorami, pomnikami przyrody czy też mijającymi wioskami stanowi niepodważalnie cel poznawczy.

Zdrowotno - rekreacyjny – organizowane wycieczki są dedykowane dla szeroko pojętej grupy wiekowej. Wycieczka ma w założeniu realizację celów krajoznawczo-historycznych oraz rekreacyjnych. Wycieczki prowadzone są określoną i przygotowaną trasą. Uczestników informujemy wcześniej o przebiegu trasy i o atrakcjach krajoznawczych czekających na nich podczas przejazdu. Celami krajoznawczymi są zamki, skanseny, muzea, pomniki przyrody, krzyże pokutne, zabytkowe miasta.

2. ORGANIZATORZY:
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
- Klub Cyklistów OLD-SPOKES
- Żarowska Izba Historyczna

3. UCZESTNICY:
- Bez względu na wiek

4. REGULAMIN "Wycieczki rowerowe 2020":

a) obecność uczestnika w dniu wycieczki jest dla organizatorów jednoznaczna ze znajomością i akceptacją regulaminu przez uczestników, pełnoprawnych opiekunów

b) udział osoby niepełnoletniej jest jednoznaczne z tym, iż rodzice, pełnoprawni opiekunowie posiadają wiedzą o uczestnictwie dziecka w wycieczce rowerowej i zezwalają na udział w niej

c) rodzice, pełnoprawni opiekunowie zapewniają dziecku bezpieczne dotarcie z miejsca zamieszkania na teren rozpoczęcia wycieczki oraz bezpieczny powrót z wycieczki do miejsca zamieszkania. W innym przypadku odpowiedzialność za ich samodzielny powrót ponoszą pełnoprawni opiekunowie

d) rodzice, pełnoprawni opiekunowie znają stan zdrowia dziecka i oświadczają, że nie ma ono przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w wycieczce

e) rodzice, pełnoprawni opiekunowie dopuszczając dziecko do wycieczki stwierdzają, że stan techniczny roweru dziecka nie zagraża bezpieczeństwu, życiu dziecku jak i innym uczestnikom wycieczki

f) ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprzętu rowerowego w pełni sprawnego i nie stwarzającego zagrożenia dla innych uczestników

g) organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste zgubione na wycieczce

h) wszyscy uczestnicy wycieczki rowerowej zobowiązani są do znajomości przepisów ruchu drogowego

i) dodatkowo rodzice lub pełnoprawni opiekunowie nieletniego zobowiązani są do podpisania oświadczenia uczestnictwa dziecka w danej wycieczce (wzór poniżej) 

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Regulamin klubu cyklistów Old-Spokes. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates