Ogłoszenie o konkursie

wtorek, 29, grudzień 2015

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

 ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

 a) Wymagania niezbędne:

 - obywatelstwo polskie,

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 - nieposzlakowana opinia,

 - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 - wykształcenie wyższe,

 - posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,

 - koncepcja pracy na stanowisku zastępcy dyrektora GCKiS w Żarowie.

 b) Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 - zdolności organizacyjno – menadżerskie oraz otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

 - znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz zasad ich finansowania,

 - podstawowa znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,

 - znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, a w tym środków z Unii Europejskiej na działalność kulturalną,

 - cechy osobowości: sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - organizacja pracy personelu i jego kontrola w celu zgodnego z przepisami funkcjonowania GCKiS w Żarowie,

 - pomoc dyrektorowi w kierowaniu działalnością GCKiS,

 - pełnienie roli koordynatora w zakresie organizacji i rozwoju szeroko pojętej działalności kulturalnej na terenie gminy Żarów,

 - pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną,

 - całokształt prac związanych z przygotowaniem i realizacją organizowanych imprez,

 - sporządzanie kalendarza imprez, planowanie i sprawozdawczość,

 - współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami i innymi jednostkami działającymi na terenie gminy Żarów,

 - podejmowanie inicjatywy w zakresie pełniejszej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczych.

 3. Wymagane dokumenty:

 a) kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony www.centrum.zarow.pl,

 b) koncepcja pracy na stanowisku zastępcy dyrektora GCKiS w Żarowie z uwzględnieniem rozwoju szeroko pojętej działalności kulturalnej na terenie gminy Żarów,

 c) kserokopia dowodu osobistego,

 d) kserokopie świadectw pracy dokumentujących co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika, zawierające informacje o okresie zatrudnienia w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru lub co najmniej 3-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,

 e) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego,

 f) podpisane czytelnie przez kandydata złożone odrębne pisemne oświadczenia:

 - o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.),

 - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „za zgodność z oryginałem” ,miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

Oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 8580753

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędny do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.centrum.zarow.pl bądź w biurze GCKiS w Żarowie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko zastępcy dyrektora GCKiS w Żarowie” w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty.

4. Informacje dodatkowe:

1. Po weryfikacji złożonej dokumentacji przez komisję kandydaci spełniający formalne warunki zostaną poinformowani o dopuszczeniu do drugiego etapu oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie nawiązana umowa o pracę na czas określony - jednego roku, z możliwością dalszego jej przedłużenia.

>>> kwestionariusz osobowy

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Ogłoszenie o konkursie . Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates