Nabór na stanowisko - ratownik wodny

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu ogłasza nabór na stanowisko:

 

RATOWNIK WODNY

 • forma zatrudnienia - umowa o pracę ( etat) poszukujemy również pracowników, którzy szukają dodatkowego zajęcia na umowę zlecenie (praca dodatkowa, elastyczne godziny pracy)
 • miejsce wykonywania pracy: basen kryty w Żarowie u. Piastowska 10b

Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie – minimum średnie
 • aktualne uprawnienia ratownika wodnego
 • dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (np. instruktor nauki pływania, patent żeglarza jachtowego, dyplom młodszego nurka itp.)
 • aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa
 • aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 • dyspozycyjność (praca zmianowa zmiany 6-14, 14-22)
 • uczciwość;
 • odpowiedzialność za realizowane zadania
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu;
 • komunikatywność;
 • sumienność

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem basenu GCKiS w Żarowie,

pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z basenu GCKiS w Żarowie o obowiązujących przepisach regulaminowych orazo zasadach korzystania z atrakcji wodnych: sauny, zjeżdżalni itp.

pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy, czepek),

przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z basenu GCKiS w Żarowie określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,

stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej,

udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,

kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,

przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie basenu GCKiS w Żarowie, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.

bieżące prowadzenie dziennika pracy ratowników wodnych

stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,

wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni,a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,

posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).

 

Oferujemy:

 • możliwość długofalowej współpracy
 • elastyczny system pracy dopasowany do możliwości zleceniobiorcy ( w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie)
 • możliwość realizacji zlecenia np. w same weekendy (np. dla osób studiujących dziennie)

CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 30.04.2023

 

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
 •  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • W składanych przez Państwa dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Ponadto jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w przyszłych rekrutacjach realizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10a 58-130 Żarów"

 

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje /at/ gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji:

 • w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą osoby kandydujacej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji,
 • w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres konieczny dla wykonania zawieranej
 • z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony przed mogącymi się pojawić roszczeniami).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Nabór na stanowisko - ratownik wodny. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates