Konkurs Bożonarodzeniowe Smaki - pierniczki

czwartek, 02, grudzień 2021

Już tradycyjnie podczas Miasteczka świętego Mikołaja odbywa się konkurs "Bożonarodzeniowe smaki". W tym roku chcielibyśmy posmakować zrobionych przez Was pierniczków. Do konkursu zapraszamy osoby indywidualne oraz organizacje. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć upieczone własnoręcznie i udekorowane pierniczki na Miasteczko Mikołaja w dniu 12 grudnia do godziny 15.30. Cenne nagrody ufundowała firma Electrolux Żarów.

 

 

 

Regulamin
KONKURSU BOŻONARODZENIOWE SMAKI - Pierniczki

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A.
2. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych oraz organizacji z terenu gminy Żarów.
3. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w dniu 12 grudnia 2021 r. podczas wydarzenia „Miasteczko świętego Mikołaja” do godziny 15.30, ul. Dworcowa, Żarów (teren targowiska miejskiego).
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go wraz z pierniczkami
b) do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko całe pierniczki min 20 sztuk.
c) samodzielnie upiec pierniczki i dostarczyć je na finał konkursu 12 grudnia 2021 roku do godziny 15.30, targowisko miejskie, ul. Dworcowa, Żarów
5. Organizator nie zapewnia produktów, które posłużą do wypieku konkursowych wypieków oraz nie zwraca zgłoszonych wypieków.
6. Oceny wypieków dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
Osobno ocenione zostaną wypieki zgłoszone do konkursu w kategorii:
- osoby indywidualne
- organizacje
Decyzje podejmowane przez Jury są ostateczne.
7. Nagrody w konkursie przyznane będą w obu kategoriach.
8. Poprzez wypełnienie i dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego zgłaszający się wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania uczestników konkursu i wypieków oraz wykorzystywania powstałych zdjęć na potrzeby Organizatora.
10. Dane osobowe uczestnika konkursu, uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
12. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
13.Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników Konkursu, nazw dań, przepisów oraz zdjęć wykonanych podczas Konkursu, w tym zdjęć osób.
2. Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin ustala Organizator.
4. Regulamin Konkursu, informacje o jego przebiegu będą zamieszczane na stronie: www.centrum.zarow.pl, www.um.zarow.pl oraz w lokalnych mediach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, przekazuję Państwu informacje dot. przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie „Bożonarodzeniowe smaki”. informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportowy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z organizacją konkursu kulinarnego. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).
Zapisy, wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprezy i publikacja ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl, na stronie sponsora, portalach społecznościowych Facebook m. in. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Gminy Żarów oraz innych mediach publicznych. Wyczytanie imienia i nazwiska podczas trwania imprezy. W przypadku wygrania jednej z nagród wyczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia oraz przekazanie danych osobowych sponsorom celem realizacji/rozliczenia nagrody. Cele archiwalne i promocja Administratora.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie tych danych jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Formularz zgłoszeniowy Konkursu

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Konkurs Bożonarodzeniowe Smaki - pierniczki. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates