Regulamin wanien jacuzzi i hydromasażu

Regulamin wanien jacuzzi i hydromasażu

1. Podczas korzystania z wanien należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu ogólnego basenu.
2. Korzystanie z wanien dozwolone jest tylko w godzinach wyznaczonych przez Zarządcę obiektu.
3. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannach należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wodą.
4. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia itd.), mogą korzystać z wanien wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób Basen nie ponosi odpowiedzialności.
5. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
6. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób, w wannie z hydromasażem mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 4 osoby.
7. Korzystanie z wanien dozwolone jest tylko przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
8. Zalecany łączny pobyt w wannie, wynosi nie dłużej niż 20 minut dziennie.
9. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
10. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
11. Korzystającym z wanien nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
12. Osobom przebywającym w wannach zabrania się:
a. wszczynania fałszywych alarmów,
b. nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
c. manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
d. wpychania osób do wanny,
e. zanurzania głowy,
f. wylewania wody z wanny,
g. siadania na obrzeżu niecki wanny.
13. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika dyżurnego oraz bezzwłocznie zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości.
14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi sprawca.
15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Basenu.