Regulamin saunarium

1. Saunarium jest integralną częścią obiektu i obowiązują w nim przepisy regulaminu obiektu oraz niniejszego regulaminu.
2. Korzystanie z saunarium dozwolone jest dla osób powyżej 18 roku życia. Osoby do lat 18 mogą przebywać w saunarium wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
3. Korzystanie z saunarium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez użytkownika i akceptacją wszystkich przepisów regulaminu.
4. Nie należy korzystać z sauny samemu, w trakcie użytkowania sauny należy przebywać w towarzystwie przynajmniej jednej osoby.
5. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wchodząc do strefy saun użytkownik potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
6. Wstępu do sauny zabrania się osobom:
• z intensywnymi, zapalnymi lub podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami,
• z infekcjami septycznymi,
• z ostrą infekcją wirusową (np. grypą),
• z ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
• z ostrą lub niewyleczoną gruźlicą,
• ze stanem zapalnym serca i/lub ostrymi stanami zawałowymi,
• z objawami dekompresji,
• z chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
• w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
• z ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego,
• z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
7. Korzystania z saunarium zabrania się kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.
8. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
• zdjąć biżuterię i inne przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
• zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
• umyć całe ciało i dokładnie je wysuszyć,
• zdjąć obuwie basenowe,
• unikać spożywania obfitych posiłków na 2h przed seansem.
9. Z miejsc siedzących w saunie należy korzystać jedynie po uprzednim ich przykryciu (np. ręcznikiem kąpielowym) tak, aby żadna z części ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
10. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich np. ręcznikiem, płaszczem kąpielowym.
11. Zabrania się stosowania jakichkolwiek własnych kosmetyków do ciała przed korzystaniem z saun, leżaków i innych miejsc do siedzenia lub leżenia, a także przed korzystaniem z basenów.
12. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.
13. W saunie obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
14. W saunie suchej za optymalną bezpieczną temperaturę dla użytkownika przyjmuje się 60-100°C przy wilgotności 10-20%, w saunie parowej za optymalną bezpieczną temperaturę dla użytkownika przyjmuje się 40-50°C przy wilgotności 90-100%. Czas korzystania z sauny jest indywidualny dla każdego użytkownika, lecz należy pamiętać, aby nie był zbyt długi.
15. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy basenu. Wszyscy użytkownicy sauny zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób obsługi.
16. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach w saunarium nie może zakłócać wypoczynku innym użytkownikom, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
17. Osoby korzystające z saunarium czynią to na własną odpowiedzialność.
18. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze strefy saun, a także z terenu basenu.