Regulamin ogólny

Regulamin ogólny obiektu

§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Obiekcie – rozumie się przez to kompleks zawierający zespół basenów, strefę SPA oraz zaplecze socjalne, sanitarne, kasy i ciągi komunikacyjne nazywane dalej Basenem. Zarządcą obiektu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ulicy przy ul. Piastowskiej 10A w Żarowie, zwane dalej Zarządzającym.

Pływalni – rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające nieckę basenu sportowego oraz nieckę basenu rekreacyjnego, plaże, trybuny i przejścia stanowiące komunikację pomiędzy wszystkimi w/w elementami.

Niecce basenu sportowego – rozumie się przez nieckę basenową o wymiarach 25 m x 12,5 m o głębokości, od 1,0 m do 2,20 m, podzieloną na 6 torów pływackich.

Niecce basenu rekreacyjnego – rozumie się przez to nieckę basenową z wejściem schodkowym o głębokości 0,6 m.

Strefie SPA – rozumie się przez to pomieszczenia saun wraz z natryskami i pokojem relaksacyjnym, dwie wanny: jacuzzi i hydromasaż.

Hali basenowej – rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające nieckę basenu sportowego, nieckę basenu rekreacyjnego, dwie wanny: jacuzzi i hydromasażu, zjeżdżalnię rurową wraz z niecką hamowni, strefę SPA, dwa stanowiska biczy wodnych, trybuny, oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi w/w elementami.

Strefie mokrej – rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia wymienione w § 1 pkt. 2-6.

Pasku – rozumie się przez to pasek kodujący Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta wydawany na kasie pływalni, służący do rozliczenia czasu pobytu w poszczególnych strefach płatnych oraz do otwierania szafek w szatniach.

§ 2

Przepisy ogólne

Dokonanie opłaty za pobyt na pływalni oraz pobranie paska jest traktowane, jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na terenie całego obiektu.

Basen jest czynny siedem dni w tygodniu w godzinach od 6.30 do 22.00. Użytkownicy mogą zakupić bilet wstępu na Basen do godz. 20.45. Obiekt należy opuścić do godziny 22.00.

Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Basenu wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich z wykupionym biletem wstępu.

Administracja Basenu nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw awarii. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Basenu, może uzyskać informację w kasie o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Ponadto informacja taka zamieszczana jest na stronie internetowej basenu oraz na tablicy ogłoszeń. Podjęcie decyzji, co do korzystania z usług Basenu, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do Zarządzającego.

Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji obiektu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy, niecki basenowe lub ich część.

W przypadku zmian cen biletów i usług informacja o tym fakcie podawana jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Korzystanie z Basenu odbywa się na podstawie zakupionych jednorazowych biletów wstępu, kart abonamentowych lub karnetów okresowych.

Ceny biletów i usług (normalne i ulgowe) reguluje cennik zatwierdzany przez Zarządzającego. Cennik dostępny jest na stronie internetowej basenu, tablicy ogłoszeń, a w wersji skróconej w portalach kasowych.

Do zakupu biletów i usług w cenie ulgowej uprawniają następujące dokumenty:

ważna legitymacja studencka – studenci do 25 roku życia,

ważna legitymacja szkolna wg wzoru ustalonego przez MEN – uczniowie wszystkich szczebli szkół działających w oparciu o zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej – do 25 roku życia.

ważna legitymacja emeryta – rencisty.

ważna ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Faktury za usługi świadczone przez Basen można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w kasie, do 7 dni od daty sprzedaży – na podstawie paragonu.

W obiekcie Basenu obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.

Klienci obiektu mają obowiązek posiadania czepków, w czasie korzystania z basenu sportowego.

Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń na Pływalni określają odrębne regulaminy i instrukcje stanowiskowe, umieszczone w ich pobliżu. Regulaminy dostępne są również na stronie internetowej basenu.

10. Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:

stosowania się do znaków zakazu i nakazu,

stosowania się do zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i służb ratowniczych Pływalni,

dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,

użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,

bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi Basenu o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na Obiekcie.

11. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

§ 3

Korzystanie z Pływalni

Z Pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Pływalnię, ze względu na ilość osób w niej przebywających.

Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.

Wchodzący na Pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w strefie mokrej, od momentu przekroczenia bramki przy kasie.

Korzystanie z szafek w szatniach umożliwia pasek z chipem wydawany w kasie przy zakupie biletu. Osoba, która zgubiła pasek zobowiązana jest do zapłacenia jego równowartości w wysokości określonej w cenniku. W przypadku zwrotu w dniu następnym zaginionego paska, opłata zostanie zwrócona.

Pasek pobierany jest w kasie Basenu i zwracany do okienka kasowego po wyjściu ze strefy mokrej obiektu.

Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z Basenu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.

W obrębie strefy mokrej z uwagi na ciągle nawilżenie wodą powierzchni posadzek, w poruszaniu się należy w tej strefie zachować szczególną ostrożność. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.

Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej, należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz na zewnątrz szafek, Basen nie ponosi odpowiedzialności.

Po zakończeniu korzystania z Basenu, szafkę należy dokładnie opróżnić i pozostawić otwartą.

Przedmioty pozostawione w szafkach przez klientów przechowywane są przez okres dwóch tygodni, po upływie którego są usuwane z terenu Obiektu.

Po wyjściu z szatni klient jest zobowiązany zwrócić pasek oraz rozliczyć pobyt na Basenie.

W przypadku odmowy przez klienta uiszczenia opłaty dodatkowej naliczonej automatycznie przez elektroniczny system obsługi klienta lub innej dotyczącej np. zagubionego paska lub kluczyka do szafki depozytowej, pracownicy Basenu są upoważnieni do wezwania służb porządkowych.

Ze względu na głębokość niecki basenu sportowego mogą z niej korzystać samodzielnie, jedynie osoby umiejące pływać.

Wstęp na Pływalnię możliwy jest tylko w odpowiednim stroju, przeznaczonym do kąpieli. Dzieci do lat trzech mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach.

Przed wejściem na halę basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem, przed wejściem do hali basenowej.

Indywidualne zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne umowy z Zarządzającym.

Umieszczanie reklam oraz prowadzenie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz obiektu może odbywać się tylko na podstawie zgody Zarządzającego lub osoby upoważnionej, po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.

Podstawą wnoszenia reklamacji jest ważny paragon, otrzymany w kasie przy zakupie biletu lub usługi.

§ 4

Strefy

Na Pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:

strefa dla nieumiejących pływać – niecka basenu rekreacyjnego – o głębokości 0,60 m z grzybkiem wodnym i zjeżdżalnią dla dzieci; zjeżdżalnia rurowa; dwie wanny jacuzzi.

strefa dla umiejących pływać – niecka basenu sportowego – o głębokości od 1,0 m do 2,20 m;

Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci tablic informacyjnych oraz napisów na ściankach niecek basenowych.

Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze strefy dla nieumiejących pływać.

§ 5

Działania służby ratowniczej

Na terenie Pływalni dozorem służby ratowniczej objęta jest przestrzeń zawierająca nieckę basenu sportowego, nieckę basenu rekreacyjnego, hamownię zjeżdżalni, SPA oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy nimi.

Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem Ratownik.

Klienci Pływalni są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom służby ratowniczej, w obrębie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, regulaminów odrębnych oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń Pływalni, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub obsługę Basenu.

Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia, należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze Basenu.

Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wanny jacuzzi, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi Basenu.

Jakiekolwiek korzystanie z niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz zjeżdżalni bez dozoru ratownika jest zabronione.

Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 6

Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Basenie

Zabrania się przebywania na Pływalni osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia Obiektu.

Zabrania się wstępu na Pływalnię osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.

W budynku Basenu obowiązuje całkowity zakaz:

palenia tytoniu,

wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.

wnoszenia na teren obiektu opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii które mogłyby wyrządzić krzywdę innym osobom oraz innych przedmiotów niż osobistego użytku i służących do pływania,

akwizycji,

wprowadzania zwierząt.

Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa, przebywającym na Pływalni zabrania się:

wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą,

pozostawiania dzieci bez opieki,

chodzenia boso w strefie mokrej,

biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych,

skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

wszczynania fałszywych alarmów,

przytrzymywania się lin torowych,

wchodzenia i wychodzenia z niecek basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),

zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów,

załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

używania detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do ciała (używanie kosmetyków dopuszczalnie jest wyłącznie w części socjalnej Pływalni),

żucia gumy i spożywania pokarmów,

wchodzenia na murki okalające niecki basenów oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,

korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów i instrukcjami ich użytkowania,

rozpoczynania korzystania ze zjeżdżalni przy świecącym się na platformie czerwonym świetle,

pływania i zabawy w hamowni zjeżdżalni,

zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego wyznaczonymi przez służbę ratowniczą,

wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów,

wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego.

Ze względu na zasady współżycia społecznego, przebywającym na Pływalni zabrania się:
korzystania z torów pływackich zarezerwowanych na potrzeby zajęć nauki pływania, zawodów, innych grup zorganizowanych itp.,

niszczenia urządzeń i wyposażenia Basenu,

używania wulgaryzmów,

dopuszczania się zachowań nieobyczajnych,

wstępu do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,

fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Zarządzającego Basenem lub osoby upoważnionej, po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.

Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Pływalni osobom:

z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby),

chorobami zakaźnymi,

uczulonym na środki odkażające,

z chorobami układu wydalania,

z plastrami zwykłymi i bandażami,

z otwartymi skaleczeniami i ranami,

których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm,

których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.

Służba ratownicza ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby, w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w § 6 pkt. 6.

Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Pływalni w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.

Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie będą wpuszczane na teren Basenu lub będą z niej usuwane.

Osoby przebywające na terenie Basenu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego – w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie Obiektu, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, regulaminów odrębnych i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi Basenu – mogą zostać usunięte z Obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.

§ 7

Przystosowanie Pływalni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Basen jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy opiekuna wchodzą na Pływalnię wraz z opiekunem, którego obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren Pływalni i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to czy korzysta z usług Basenu czy nie.

Osoby niepełnosprawne korzystające z Basenu i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki udostępniony przez Basen w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.

Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać Pływalni.

Wejście do niecki basenu sportowego możliwe jest dzięki specjalnemu dźwigowi, z którego należy korzystać z pomocą ratownika lub pracownika technicznego. l

§ 8

Odpowiedzialność

Za bezpieczeństwo osób przebywających na Pływalni podczas kąpieli ogólnodostępnej, odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.

Osoby ze schorzeniami serca, epilepsją, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Pływalni. O schorzeniu należy poinformować dyżurujących ratowników.

W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

Nauka pływania odbywa się na podstawie odrębnie sformułowanych zasad. Liczebność grup nauki pływania nie może przekroczyć 15 osób na jednego prowadzącego zajęcia, a w przypadku dzieci w wieku do siódmego roku życia 10 osób na jednego prowadzącego zajęcia.

Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach nauki pływania odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.

Opiekun grupy zorganizowanej (grupy szkolne, wycieczki, kolonie, itp.) zobowiązany jest do zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem.

W celu sprawowania opieki nad uczestnikami grupowej nauki pływania (poza instruktorem prowadzącym zajęcia pływackie) nieodpłatnie może wejść dodatkowy opiekun:

na każdą maksymalnie 10-osobową grupę dzieci w wieku do lat 7 – jeden opiekun,

na każdą maksymalnie 15-osobową grupę osób powyżej lat 7 – jeden opiekun. Opiekun odpowiada materialnie za chipy powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej oraz za właściwe zachowanie i respektowanie regulaminu Pływalni przez podopiecznych.

Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Basenu, o których powiadomiła klientów.

Kierownictwo Basenu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na holu, w szatniach i szafkach basenowych.

Za szkody powstałe na Basenie, odpowiedzialność ponosi sprawca.

Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

Za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Basenu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.

Basen nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, regulaminów i instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i nie wykonywania poleceń i wskazań personelu Basenu.

Basen nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych wynikłe z korzystania z urządzeń i wyposażenia Basenu.

§ 9

Przepisy końcowe

Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki, zostanie obciążona odpowiednio kwotą 50 zł.

Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Basenu jest naruszeniem niniejszego Regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z Basenu.

Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Basenu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.

W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu lub osoba przez niego upoważniona.

Skargi i wnioski należy zgłaszać u Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu lub wpisywać do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie Basenu.

O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują ogólne przepisy prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

2. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.)