Nowy Regulamin Nauki Pływania

Szanowni Klienci

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie z dnia 14.09.2021, zmienia się regulamin nauki pływania na rok szkolny 2021/2022

Nowy Regulamin Nauki Pływania wchodzi w życie z dniem 01.10.2021r

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, oraz wypełnienie nowych deklaracji przez Klientów, którzy będą dokonywali zakupu kursu po dn. 01.10.2021r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2021 z dnia 14.09.2021r.

Regulamin Nauki Pływania w roku szkolnym 2021/2022 -obowiązujący od 01.10.2021

Zajęcia nauki pływania organizowane są przez Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A, i odbywają się w obiekcie zarządzanym przez organizatora tj. basen kryty ul. Piastowska 10b 58-130 Żarów

Zajęcia odbywają się w sezonie 2021/2022

Zajęcia skierowane są do dzieci i dorosłych

Zapisów na naukę pływania można dokonać bezpośrednio u wybranego instruktora pływania. Informacje o instruktorach pływania udzielane są w recepcji basenu pod nr tel. 74 / 8580 753 wew 30 lub na stronie www.basen.zarow.pl

Przed rozpoczęciem kursu rodzic zobowiązany jest do podpisania formularza – deklaracji uczestnictwa w nauce pływania, która dostępna jest w kasie basenu oraz do zapoznania się z regulaminami: obiektu oraz nauki pływania.

Uczestnik ma obowiązek wykupić cały kurs nauki pływania, który zawiera 10 lekcji nauki pływania – koszt 400 zł, lub najmniej pół kursu, który zawiera 5 lekcji nauki pływania – tj. 200zł

Jedna lekcja to 45 minut zajęć z wykwalifikowanym instruktorem pływania

Nie ma możliwości zakupu pojedynczych lekcji w przypadku zajęć grupowych

Kurs zawierający 10 lekcji nauki pływania jest ważny 120 dni od daty zakupu kursu i w tym czasie należy wykorzystać lekcje pływania

Pół kursu – tj. 5 zajęć jest ważne 60 dni od daty zakupu kursu i w tym czasie należy wykorzystać lekcje nauki pływania

Istnieje możliwość zakupu pojedynczej lekcji nauki pływania, przeprowadzanej w trybie indywidualnym w cenie 80zł, wyłącznie po uzgodnieniu
z instruktorem i zaleceniu przez niego konieczności szkolenia indywidualnego

Wpłaty za zajęcia dokonuje się gotówką lub kartą w kasie pływalni

Na żądanie zainteresowanych organizator wystawia fakturę za uczestnictwo w kursie, warunkiem jest zgłoszenie chęci otrzymania faktury przed zakupem kursu

Otrzymany przez uczestnika karnet (kurs) nauki pływania, jest karnetem imiennym wydanym na okres, za jaki została wniesiona opłata. Z karnetu (kursu) nauki pływania może korzystać wyłącznie osoba, która została przypisana z imienia i nazwiska do wydanego karnetu. Kasjer ma prawo zweryfikować, uczestnika który wchodzi na zajęcia, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

Istnieje możliwość wejścia na zajęcia nauki pływania bez karnetu, wyłącznie po podaniu numeru karnetu lub imienia i nazwiska uczestnika zajęć oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika zajęć

Cena karnetu nauki pływania nie zawiera opłaty za bilet wstępu na basen. Cena za wstęp naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem GCKIS w Żarowie

Przed każdymi zajęciami uczestnik ma obowiązek przekazać instruktorowi wydruk z karnetu nauki pływania potwierdzający pobranie lekcji nauki pływania w danym dniu. Jest to warunek udziału w zajęciach. Wydruk jest wydawany przez pracownika kasy basenu

W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat

W przypadku zakończenia ważności terminu wykupionego kursu nie przysługuje zwrot opłat

W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą (udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim), która uniemożliwia posiadaczowi karnetu nauki pływania, korzystanie z zajęć do końca ważności karnetu, istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu o czas usprawiedliwionej nieobecności. W w/w przypadku Klient powinien niezwłocznie zgłosić taką sytuację e-mailowo na adres: biuro@centrum.zarow.pl, nie później niż 1 dzień przed zakończeniem ważności kursu

W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odpracowania zajęć w terminie oraz w grupie ustalonej przez instruktora. Zajęcia należy odpracować w okresie ważności wykupionego kursu

Zajęcia można odwołać najpóźniej 1 dzień wcześniej do godz 18.00 u instruktora

Grupę może tworzyć od 4 do 10 osób o podobnym stopniu umiejętności pływania oraz w podobnym wieku. Zajęcia prowadzone są w brodziku oraz w basenie sportowym

Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia, podczas każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć

Podczas trwania zajęć rodzice/opiekunowie mogą przebywać na trybunach basenu, (chyba, że aktualne obostrzenia związane z pandemią stanowią inaczej) stosując obuwie ochronne oraz przestrzegając regulaminu obiektu. Rodzic przebywający na trybunach, nie ma prawa chodzić po hali basenowej, dostępnej wyłącznie dla osób, które wykupiły bilet i korzystają z atrakcji obiektu. W przypadku, gdy rodzic/opiekun wyraża chęć korzystania z atrakcji obiektu podczas trwania zajęć, zobowiązany jest do zakupu biletu zgodnie z cennikiem, przebrania się obowiązujący strój kąpielowy i przebywania na terenie pływalni

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka na zajęcia oraz odebrania po zakończonych zajęciach

Instruktor nauki pływania nie odpowiada za samodzielny pobyt dziecka na basenie, po skończonych zajęciach oraz przed rozpoczęciem zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć dziecko oczekuje w szatni na instruktora, po skończonych zajęciach instruktor ma obowiązek odprowadzić uczestnika zajęć do szatni

Po przebraniu się, uczestnik kursu nie ma prawa wejść samowolnie do wody pod nieobecność prowadzącego zajęcia i bez jego pozwolenia

Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni (szatnia, hole) za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun prawny

Rodzic/opiekun może skorzystać z darmowych 10 min pobytu w przebieralni, w celu przebrania i przygotowania dziecka na zajęcia pływania oraz po zajęciach nauki pływania. Taką potrzebę należy zgłosić kasjerowi, wówczas kasjer zarejestruje bezpłatne 10-minutowe wejście w celu przebrania dziecka. Po przekroczeniu w/w czasu, opłata zostanie naliczona zgodnie z cennikiem obiektu

Osoby uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinny posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary oraz ręcznik

GCKiS nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie pływalni

Opiekun prawny uczestnika kursu wyraża zgodę na udział dziecka w lekcjach nauki i doskonalenia pływania oraz oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach

W przypadku niewykorzystania zajęć nauki pływania w okresie ważności wykupionego karnetu/kursu nauki pływania, lekcje przepadają, chyba że w okresie obowiązywania karnetu klient dokupi kolejny kurs, wówczas niewykorzystane lekcje kumulują się z nowymi i można je zrealizować w terminie obowiązywania kolejnego kursu

Uiszczenie opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania, traktowane jest jako akceptacja przez uczestnika treści niniejszego regulaminu oraz regulaminu Pływalni Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, w tym warunków w nim zawartych, w szczególności dotyczących ubioru, stanu zdrowia, przechowania rzeczy wartościowych

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni

Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów, oraz łączenia grup i nie gwarantuje prowadzenia wszystkich zajęć przez tego samego instruktora

W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn leżących po stronie obiektu, organizator kursu zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie/grupie,o czym będzie informować kursantów telefonicznie, bądź przedłużyć termin ważności kursu o okres niedostępności obiektu

W przypadku niezrealizowanych zajęć z przyczyn leżących po stronie instruktorów nauki pływania, a nie wynikających z braku możliwości korzystania z infrastruktury obiektu, instruktor nauki pływania zobowiązany jest do zgłoszenia w/w faktu organizatorowi, celem przedłużenia ważności kursu uczestnikowi zajęć

GCKiS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu

W zakresie nie unormowanym w Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) przekazuje Panu/Pani informację dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w zajęciach nauki pływania.

1. Administratorem danych osobowych jest:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów

2. Cel przetwarzania danych: zapisy na zajęcia, wykonywanie zdjęć i filmów podczas treningów, zajęć, imprez i opublikowanie ich na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie www.centrum.zarow.pl, Urzędu Miejskiego www.um.zarow.pl, na profilu Facebook GCKiS oraz w mediach lokalnych a także cele archiwalne i promocja Administratora.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych : Art 6 ust.1 lit. a RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO