Nowe zasady

Szanowni Państwo

Na mocy ROZPORZĄDZENIA
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz.U. z 2021r. poz 814)

Do dnia 7 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)),
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób; w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów,
8) basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu
– pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.”,

W związku z powyższym basen będzie udostępniony wyłącznie dla:

1) zajęć zorganizowanych dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli

2) zajęć zorganizowanych w ramach projektu „Umiem pływać”

3) zajęć zorganizowanych z naszymi instruktorami „Nauka Pływania” dla dzieci i młodzieży do 18r.ż

4) grup zorganizowanych dzieci i młodzieży do 18r.ż określonych w/w rozporządzeniu, na podstawie wcześniejszej rezerwacji grupy i ustalenia dostępności obiektu oraz zawodników uprzywilejowanych niniejszym rozporządzeniem.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie karnety zostają nadal przedłużone,  o okres niedostępności obiektu dla Klientów basenu.

Basen będzie niedostępny dla Klientów indywidualnych.

Godziny otwarcia obiektu od dnia 04.05.2021

pn-pt 8-20
sb 8-16
niedziela nieczynne


accessories-1483209_960_720