Nabór na stanowisko - pracownik gospodarczy - gospodarz obiektów sportowych

piątek, 31, sierpień 2018

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu ogłasza nabór na stanowisko:

 • PRACOWNIK GOSPODARCZY – GOSPODARZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- obywatelstwo polskie
– pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
– brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
– nieposzlakowana opinia,
– wykształcenie – minimum średnie,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dyspozycyjność (praca zmianowa);

 • uczciwość;

 • odpowiedzialność za realizowane zadania;

 • systematyczność i konsekwencja w działaniu;

 • komunikatywność;

 • sumienność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 1. obsługa grup wynajmujących halę, boisko Orlik, korty tenisowe;

 2. codzienny przegląd pomieszczeń;

 3. prowadzenie drobnych napraw i remontów,

 4. wykonywanie niezbędnych prac zabezpieczających i zabiegów konserwujących

  w budynku GCK i S i w jego najbliższym otoczeniu;

 5. dbanie na bieżąco o czystość i estetyczny wygląd terenu wokół GCK i S (np. koszenie trawy, odśnieżanie);

 6. mycie maszyną czyszcząco – myjącą wykładziny podłogowej na hali sportowej oraz na korytarzach i na holu;

 7. bieżące utrzymanie nawierzchni kortów tenisowych;

   

 8. konserwacja i naprawa sprzętu biurowego;

   

 9. prowadzenie całokształtu spraw związanych z plakatowaniem w tym : przyjmowanie

  i przechowywanie dostarczonej reklamy do plakatowania, plakatowanie na słupach

  ogłoszeniowych, dbanie o estetykę słupów ogłoszeniowych;

   

 10. przyjmowaniem płatności (obsługa kasy fiskalnej) od osób wynajmujących halę, boisko Orlik, korty tenisowe;

   

 11. obsługa techniczna imprez GCKiS.

 

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia;

 • pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę;

 • zmianowy, elastyczny system pracy;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV ze zdjęciem,

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

 4. kserokopie posiadanych świadectw pracy;

 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz inne kwalifikację

 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o o ochronie danych osobowych;

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

 8. oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

   

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin: do 30 czerwca 2019 roku

 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu GCKiS w Żarowie

Miejsce składania dokumentów: Gminne Centrum Kultury i Sportu

58-130 Żarów ul. Piastowska 10 A

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GCKiS w Żarowie.

 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8580753

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Do pobrania:

>>> Kwestionariusz osobowy

>>> Oświadczenie o niekaralności

>>> Oświadczenie o stanie zdrowia

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Nabór na stanowisko - pracownik gospodarczy - gospodarz obiektów sportowych. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates